FyzWeb  pokusy a materiály
Jak spojit zážitkovou pedagogiku a výuku fyziky? 2020-08-28

Ve své bakalářské práci jsem přemýšlela, jak se dá propojit zážitková pedagogika s výukou fyziky.

Zážitková pedagogika je pedagogický směr, který využívá zážitky z aktivity k tomu, aby se člověk něco naučil – o sobě, o skupině, o světě... Tedy zážitek znamená mnohem více než pouhé zpestření výuky, není cílem sám o sobě – je prostředkem pro učení, takovým sbíráním dat pro následnou práci s nimi.

Chtěla jsem toto téma zkoumat, protože chci ve výuce předávat radost, nadšení, vděčnost a úžas, které mám s fyzikou spojené. Chci ukazovat žákům fyziku, která je tvořivá a krásná. Jakým způsobem dát fyziku žákům zažít? A je možné zkušenosti, které mám ze zážitkových akcí využít při výuce fyziky? Na této stránce se můžete seznámit s tím, k čemu mě tyto otázky předcházející psaní bakalářské práce dovedly. Můžete nahlédnout, jak se dá spojit zážitková pedagogika a výuka fyziky, třeba se i navrženými aktivitami nechat inspirovat pro svou vlastní výuku…

Více naleznete na http://fyzweb.cz/materialy/zazitkovka/ 


Pohádka o podstatě magie 2020-08-02

Využití příběhu propojeného s fyzikálními pokusy ve výuce na základní škole

Materiál vychází ze stejnojmenné bakalářské práce, která vznikla na Katedře didaktiky fyziky, MFF UK.

Autorka: Jana Doležalová

Vedoucí práce: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.

    text ke stažení

Program pro zobrazování vlnové funkce pro vybrané 1D potenciály 2017-11-30

Program, který umožňuje zobrazit vlnové funkce a hustoty pravděpodobnosti nalezení částice pro následující jednodimenzionální př

ípady: po částech konstantní potenciál se dvěma skoky (zahrnuje úlohy typu potenciálový stupeň a bariéra, konečně hluboká potenciálová jáma, ale i jejich variace), nekonečně hluboká pravoúhlá potenciálová jáma a lineární harmonický oscilátor. Umožňuje zobrazovat stacionární řešení, ale i jejich lineární kombinace (nestacionární řešení). Kromě samotné prostorové části vlnové funkce zobrazuje pomocí animace i její časový vývoj.

Program ke stažení   QMprog.zip
Dokumentace (popis ovládání)   QMprogram-dokumentace.pdf

Sborníky z konferencí ve Vlachovicích 2017-08-21

Semináře jsou tradičně pořádané Odbornou skupinou pro vyučování fyzice na základní škole při Fyzikální pedagogické společnosti JČMF ve spolupráci s Katedrou didaktiky fyziky MFF UK. Konají se v hotelu Pavla ve Vlachovicích.

Jak učím fyziku? (2009)

Jak učím fyziku? (2011)

Jak získat žáky pro fyziku? (2013)

Jak získat žáky pro fyziku? 2 (2015)


Motivace předškolních a mladších školních dětí k fyzice prostřednictvím příběhů 2016-06-15

Materiál vychází ze stejnojmenné bakalářské práce, která vznikla na Katedře didaktiky fyziky, MFF UK.

Autorkou je Aneta Čermáková, práci vedla RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.

    text ke stažení

Experimenty z projektu TIME 2015-12-21

Vytvořeno na Gymnáziu Teplice v rámci projektu TIME (EHP-CZ07-ICP-2-133-2015).


Záludné otázky z meteorologie 2015-07-13

Závěrečná práce Mgr. Jana Karlického, jejímž cílem je vysvětlit na středoškolské úrovni základní jevy a procesy související s tvorbou počasí, tedy obecně z meteorologie či fyziky atmosféry.

Práce je rozdělena do tří kapitol, rozebírajících postupně základní veličiny týkající se stavu atmosféry, tedy atmosférický tlak, teplotu vzduchu a oblačnost spolu se srážkami.

Celý text práce lze stáhnout zde (formát PDF, 1,5 MB).


Experimenty s Vernierem dle kapitol v učebnicích pro gymnázia 2014-12-15

Tento seznam experimentů jsme vytvářeli s myšlenkou usnadnit učitelům rozhodování, které experimenty se systémem Vernier by bylo možné do výuky zařadit a kdy. Seznam není kompletní (aktuálně jde o revizi ze dne 2014-12-15), na jeho rozšiřování budeme i nadále pracovat. Autory této verze jsou Mgr. Věra Koudelková, Mgr. Jakub Jermář a Mgr. Pavel Böhm.


Peer Instruction – co to je + databáze vhodných otázek 2014-10-02

Peer Instruction (z anglického peer – vrstevník, spolužák, instruction – vyučování) je vyučovací metoda založená na aktivní práci studentů, kteří nejprve samostatně a následně po diskuzi v malých skupinách spolužáků odpovídají na zadané otázky (tzv. KoncepTesty).

Hlavní využití metody je při výkladu nové látky, částečně upravenou metodu lze využít i při opakování, prohlubování učiva nebo závěrečném hodnocení.


Experimenty s Vernierem dle kapitol v učebnicích pro ZŠ 2013-05-22

Tento seznam experimentů jsme vytvářeli s myšlenkou usnadnit učitelům rozhodování, které experimenty se systémem Vernier by bylo možné do výuky zařadit a kdy. Seznam není kompletní (aktuálně jde o revizi 2013-05-21), na jeho rozšiřování budeme i nadále pracovat. Autorkou této verze Mgr. Jana Šestáková (ZŠ Lingua Universal a KDF MFF UK).

Vyberte si kliknutím na příslušnou učebnici:

pro 6. ročník pro 7. ročník pro 8. ročník pro 9. ročník
6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Využívání dataloggerů ve výuce fyziky 2012-11-27

Diplomová práce s ověřenými experimenty, autorem je Petr Kácovský. Celý text práce lze stáhnout zde (formát PDF, 28 MB).

             

Jednotlivé experimenty


iQpark - fyzikální exponáty 2012-09-28

Materiál vytvořený pro pedagogy SŠ, kteří plánují se svými studenty cestu do iQparku a chtějí ji co nejefektivněji využít pro svoji výuku. Prostřednictvím těchto stránek si můžete prohlédnout vybrané fyzikální exponáty iQparku rozdělené podle ročníků, kapitol a podkapitol. 

U každého exponátu naleznete kromě jeho názvu a umístění v iQparku také stručný popisek a fotografii. U některých je k dispozici video průběhu experimentů, inspirace pro diskuzi se studenty ve formě otázek k exponátu a originální text iQparku, který naleznete přímo u exponátu v Liberci.

Autory jsou Alice Razímová a Zdeněk Šabatka.


Kniha "Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier" 2012-06-13

Kniha Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier má 2 části, obě jsou k dispozici volně ke stažení: 

Autorem obou publikací je Mgr. Václav Pazdera (spoluautory některých částí jsou také Jan DivišJan Nohýl) z Gymnázia Čajkovského v Olomouci


Proměření Hookeova zákona 2012-05-02

Pomocí sonaru a siloměru jsme zkoumali deformační křivky různě silných měděných drátů. K dispozici je video, naměřená data a pracovní list pro žáky.a pracnosti.

Video i pracovní listy vytvořili Mgr. Pavel Böhm a Mgr. Lucie Filipenská (KDF MFF UK v Praze) ve spolupráci s Gymnáziem Cheb.


Fyzika ve výtahu 2012-04-11

Pomocí barometru a několika siloměrů jsme zjišťovali, jak se mění tlak vzduchu a síly působící na různé předměty (včetně člověka) při jízdě výtahem. K dispozici je video, naměřená data a pracovní listy pro žáky v různé úrovni náročnosti a pracnosti.

Video i pracovní listy vytvořili Mgr. Pavel Böhm a Mgr. Lucie Filipenská (KDF MFF UK v Praze) ve spolupráci s Gymnáziem Cheb.


Pouťový balónek v metru 2012-03-13

"Pomocí akcelerometru jsme měřili zrychlení v metru při rozjíždění, brzdění a během jízdy. Také jsme pozorovali, co dělá pouťový balónek naplněný héliem. K dispozici je video, naměřená data a pracovní listy pro žáky v různé úrovni náročnosti a pracnosti."

Video i pracovní listy vytvořili Mgr. Pavel Böhm a Mgr. Lucie Filipenská (KDF MFF UK v Praze) ve spolupráci s Gymnáziem Cheb.


Studium pohybu skákajícího míče 2011-12-12

Videonávod na experiment se skákajícím gymnastickým míčem. Pomocí ultrazvukového senzoru polohy a pohybu Vernier Go!Motion (sonaru) lze snadno a rychle získat grafy polohy, rychlosti a zrychlení sledovaného objektu. Na tomto experimentu se žáci kromě práce s grafy mohou naučit mnoho věcí z fyziky (tlumený periodický pohyb, přeměna kinetické, elastické a polohové energie, odporová síla, vztlaková síla, Newtonovy zákony, ...). Součástí jsou i náměty na činnosti se žáky.

Tento videonávod vytvořila Lucie Filipenská ve spolupráci s Pavlem Böhmem a Jakubem Jermářem.


Napětí a proud v obvodu s cívkou 2011-07-23

Videonávod Napětí a proud v obvodu s cívkou demonstruje, jak během několika minut experimentálně ukázat vliv cívky (indukčnosti) na fázový posun napětí aproudu v obvodu a také vliv frekvence proudu na toto posunutí. V experimentu byl použit ampérmetr Vernier DCP-BTA a voltmetr ampérmetrem Vernier DVP-BTA, oba zapojeny do rozhraní LabQuest Mini a generátor funkcí. Na počítači běžel program Logger Pro.

Videonávod vytvořila Lucie Filipenská ve spolupráci s Pavlem Böhmem a Jakubem Jermářem.


Matematické a přírodovědné úlohy – TIMSS 2007 2011-06-23

Na základě analýzy chyb žákovských řešení v testech mezinárodních výzkumů TIMSS 2007 vznikly tři publikace, které vedle analýzy témat, která činí našim žákům problémy, přinášejí soubory originálních úloh zaměřených na problémové oblasti přírodních věd a matematiky na prvním i druhém stupni základní školy. Tyto úlohy jsou přímo použitelné ve výuce jako motivační, procvičovací či při sestavování písemných prací... více informací a příručky ke stažení.


Závislost magnetické indukce na proudu v cívce 2011-06-23

Videonávod Závislost magnetické indukce na proudu v cívce demonstruje, jak během několika minut experimentálně ukázat lineární závislost magnetické indukce uvnitř cívky na proudu, který cívkou protéká. V experimentu je použit teslametr Vernier MG-BTA, ampérmetr Vernier DCP-BTA a dartalogger Vernier LabQuest.

Videonávod vytvořila Lucie Filipenská ve spolupráci s Pavlem Böhmem a Jakubem Jermářem.


Interaktivní učebnice "Zrak a zvuk" 2011-04-19

Interaktivní učebnice Zrak a zvuk ve výuce na střední škole vznikla jako praktický výsledek disertační práce v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice. Interaktivní učebnice má sloužit jako moderní výuková pomůcka pro učitele fyziky a biologie na střední škole.

Učebnice je volně ke stažení (115 MB) na http://interaktivni-ucebnice.info/index.php?page=ucebnice

Autorem učebnice je RNDr. David Kordek, Ph.D.


Havárie ve Fukušimě I a radioaktivita obecně 2011-04-07

Dvě prezentace od pracovníků ČEZu (hlavní autorkou je Ing. Marie Dufková) - jedna na téma radioaktivita, ionizující záření, dávkové ekvivalenty a druhá se zabývá havárií v jaderné elektrárně Fukušima I.


Závislost tlaku na teplotě 2010-11-19

Videonávod Závislost tlaku na teplotě demonstruje jak během zhruba pěti minut experimentálně naměřit a odvodit závislost tlaku na teplotě (tzv. Charlesův zákon) platící pro plyny. V experimentu je použito tlakové čidlo Vernier GPS-BTA s příslušenstvím a rozhraní Go!Link. Videonávod vytvořila Lucie Filipenská ve spolupráci s Pavlem Böhmem a Jakubem Jermářem.


Boyleův-Mariottův zákon 2010-10-15

Videonávod Boyleův-Mariottův zákon demonstruje, jak během zhruba pěti minut experimentálně naměřit a odvodit Boyleův-Mariottův zákon. V experimentu je použito tlakové čidlo Vernier GPS-BTA s příslušenstvím a rozhraní Go!Link.

Videonávod vytvořila Lucie Filipenská ve spolupráci s Pavlem Böhmem a Jakubem Jermářem.


VA charakteristika diody 2010-09-30

zapojeníVideonávod na jednoduchý experiment se ampérmetrem Vernier DCP-BTA a voltmetrem Vernier VP-BTA. Oba přístroje jsou připojeny k počítači přes 2 rozhraní Go!Link. Pomocí reostatu zapojeného jako dělič napětí měníme napětí na diodě a v programu Logger Lite snímáme okamžité napětí a proud, hodnoty se automaticky vynášejí do grafu.

Tento videonávod vytvořila Lucie Filipenská ve spolupráci s Pavlem Böhmem a Jakubem Jermářem.


Napodobování grafu 2010-09-08

pomůckyVideonávod na jednoduchý experiment s čidlem polohy - sonarem Vernier Go!Motion. V programu Logger Lite si předkreslíme graf a pomocí pohybu s předmětem, jehož polohu sonar snímá, se snažíme vytvořit stejný graf závislosti polohy předmětu na čase. Tento videonávod vytvořila Lucie Filipenská ve spolupráci s Pavlem Böhmem a Jakubem Jermářem. Inspirací byl článek Martiny Kekule Zobrazení pohybu pomocí grafů.


Co může viset na vlásku? 2010-09-01

pomůckyVideonávod na jednoduchý experiment - měříme sílu potřebnou k přetržení vlasu. Tento videonávod vytvořila Lucie Filipenská ve spolupráci s Pavlem Böhmem a Jakubem Jermářem. Inspirací byl článek Co může "viset na vlásku"?.


Výlet s barometrem 2010-08-25

Powerpointová prezentace a pracovní list k procvičení orientace na mapě a vztahu závislosti tlaku na nadmořské výšce. V prezentaci se postupně seznamujeme s výsledky měření atmosférického tlaku v průběhu výletu, pracovní list určený pro studenty pak shrnuje otázky kladené (a zodpovězené) v prezentaci. Autorkou materiálu je RNDr. Vladimíra Erhartová.


Soutěž teploměrů 2010-04-30

pomůckyVideonávod na jednoduchý experiment s chladnutím teploměru v závislosti na jeho vlhkosti a proudění vzduchu. Materiál vzniknul jako součást příspěvku pro konferenci Alternativní metody výuky 2010. Autorem je Pavel Böhm, redakčně upravil Jakub Jermář.


Fyzika Země 2008-09-11

Vzdělávací materiál nabízející základní přehled o fyzikálních vlastnostech planety Země, především studentům středních škol. Shrnuje základní informace o stavbě Země, zemském magnetickém poli, deskové tektonice a zemětřesení. Autorkou je Magdaléna Čípová.


O silách nejen na Rapa Nui 2008-04-21

Rapa Nui je domorodý název Velikonočního ostrova známého svými tajuplnými mohutnými kamennými sochámi moai. Jak mohlo domorodé obyvatelstvo bez použití tažných zvířat a moderní techniky stěhovat stovky obrovských soch ze vzdálených kamenolomů? O silách, vektorech, momentech sil, ... se můžete přiučit v rozsáhlém výukovém materiálu Miroslava Jílka. A aby se nikdo neztratil, je vše provázáno turistickými ukazateli a v levém horním rohu máte k dispozici mapu!


Hvizdy 2008-03-05

Studijní materiály ke kmitání, vlnění, plazmatu, ... až po chování elektromagnetického vlnění v plazmatu a magnetických polích. Jednotlivé matreriály lze použít samostatně, jako celek jsou pak pokusem vysvětlit, kde se vzaly tajemné hvizdy v telefonech pozorované od první světové války. Autorkou materiálů je RNDr. Zuzana Horová.


Relativita 7x NE! 2007-12-06

Čtyři a půl minuty dlouhý multimadiální pořad vyvracející 7 častých omylů o speciální teorii relativity a jejím tvůrci Albertu Einsteinovi. Autorem pořadu je doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc. z Ústavu teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK.


Ráz v těžišťové soustavě 2007-12-05

Multimediální program jasně a velmi jednoduše ilustruje klasický ráz (neboli srážku) dvou částic a její řešení prostřednictvím těžišťové soustavy. Programem získal Čestné uznání festivalu TechFilm 2005 a je zájemcům volně k dispozici. Práce vznikla za podpory grantu FRVŠ 1832/2004.


Bizarní krámy 2007-11-05

Bizarní krámy, které si můžete vyrobit v kuchyni jsou návody na řadu jednoduchých pokusů, které si opravdu můžete snadno vyzkoušet i doma. Z anglického originálu Bizarre stuff you can make in your kitchen je vybrala, přeložila a doplnila o řadu svých zkušeností a námětů Michaela křížová (kterou asi spíše znáte jako Míšu Urbanovou).


Srážky a rotace 2007-09-12

Platí při hře na kulečníku zákon o úhlu dopadu a odrazu? Jak lze určit rychlost fotbalového míče při výkopu? Co vše způsobuje tajemná Coriolisova síla? Proč se bumerang vrací? Pokud vám přemýšlení o podobných otázkách nepřipadá jako úplná ztráta času, je tento materiál určen právě pro vás. Náměty vycházejí z programu kroužků fyziky pro středoškolské studenty, které probíhaly na MFF UK v Praze pod vedením Miroslava Jílka.


Pokusy mladých debrujárů 2007-06-10

Mladí debrujáři znají spoustu krásných a snadno proveditelných fyzikálních pokusů, které provádějí pod heslem "Hrej si a přemýšlej". Míša Urbanová pro vás řadu z nich vybrala a s pomocí zkušené debrujárské vedoucí Věrky Bdinkové, zpracovala pro web.


Neverbální úlohy 2007-04-01

PaedDr. Jiří Tesař, PhD. z Pedagogické Fakulty z Českých Budějovic připravil se svými studenty sadu úloh pro žáky základních škol, které mají podobu krátkého filmu nebo série fotografií.

Předložené prezentace obsahují vedle samotných filmů a fotografií také rozbor úlohy, možné postupy řešení a výsledky.


Aktivity inspirované výzkumem částic  2006-11-24

Pracovní listy pro studenty a rozšířené pracovní listy s poznámkami pro učitele, kde vedle metodických poznámek najdete také náměty pro rozšíření a doplnění aktivit. Připravila J.Burešová.


Videopokusy 2005-11-10

Sbírka videonahrávek jednotlivých fyzikálních pokusů doplněná stručným popisem a vysvětlením. Jednotlivá videa nejsou nijak komentována, k pokusům jsou ale k dispozici písemné materiály s popisy a komentáři.

Videopokusy si lze také stáhnout a vypálit na CD.