FyzWeb  články
Exemplární případy úrazů elektrickým proudem2010-05-27 

Elektrická energie nejenom slouží, ale také velmi často se stává příčinou smrtelných úrazů. Během jediného roku na zařízeních provozovaných společností ČEZ Distribuce, a. s. byla zaznamenána desítka případů, kdy došlo ke zcela zbytečnému úmrtí vlivem zásahu elektrického proudu při přiblížení nebo přímém dotyku s distribučním zařízením. Velkou skupinu tvoří zloději, kteří ve snaze rychlého a snadného zisku hazardují se svými životy, kdy jim hrozí při zásahu elektrickým proudem smrtelná poranění případně těžké popáleniny s doživotními následky.
Příkladem je poslední případ krádež měděných vodičů vedení vysokého napětí 22 kV, kdy zloději způsobili společnosti ČEZ Distribuce, a. s. během jednoho týdne řádově statisícovou škodu. Krádež elektrických vodičů se stala jednomu z nich osudná.

 

 
Poněkud menší, ale o to závažnější skupinu tvoří mladiství, kdy je motivem nešťastná láska nebo jistý způsob adrenalinového hazardu. Jako příklad je možné uvést případ z nedávné minulosti,který se stal ve středních Čechách. Dne 02. 12. 2007 v 13:36 došlo v TR Milovice k zemnímu spojení na venkovním vedení MIDRA 34-21. V 13:37 bylo vedení MIDRA vypnuto a zemní spojení zmizelo. V 13:39 zkušebně zapnuto a zemní spojení stále trvá. Dispečer začal provádět provozní manipulace k vyhledání postiženého úseku vedení. Při manipulacích montér provozní správy zahlédl viset neznámou osobu na TS 0280 918 Kostomlaty Betonárka. Uvědomil o tom příslušný dispečink a svého nadřízeného. Na místo byli povoláni příslušníci HZS a Policie ČR. Prostor byl, z důvodu zajištění stop k případnému dalšímu šetření, uzavřen. Při vyprošťování osoby bylo zřejmé, že došlo k průchodu elektrického proudu tělem postiženého v oblasti dolních končetin, což zapříčinilo smrt. Při ohledání místa bylo nalezeno opřené kolo o oplocení trafostanice.


Smrtelný úraz se stal na trafostanici, která je napájena vedením ČEZ Distribuce, a. s. 22 kV. Úsekový vypínač před trafostanicí byl označen bezpečnostními tabulkami dle PNE 333301 Čl. 7.9.2. Mechanický pohon byl uzamčen předepsaným zámkem. Jelikož ochrana polohou vylučuje náhodný dotyk s živými částmi pod napětím je zřejmé, že se jednalo o úmyslné jednání ze strany postiženého. ČEZ Distribuce, a. s. jako provozovatel napájecího vedení pro TS 280918 nenese na vzniklé události žádnou vinu.

Po skončení vyšetřování Policií ČR bylo následně sděleno, že se jednalo o chlapce s datem narození 1990, který spáchal sebevraždu z nešťastné lásky po rozchodu s přítelkyní.

 


Další případ, tentokráte se šťastnějším koncem, se stal ve východních Čechách, kdy parta mladých nezletilců testovala svojí odvahu ve výstupech na stožár vysokého napětí. Pouze díky shodě náhod mladá dívka po zásahu elektrickým proudem a následném pádu z desetimetrové výšky neutrpěla smrtelné zranění. Jednalo se o čtrnáctiletou dívku, která se při výstupu na vrchol mřížového stožáru elektrického vedení 35 kV přiblížila na přeskokovou vzdálenost, kdy došlo k elektrickému výboji, který jí zasáhl do hlavy. Po zásahu elektrickým proudem dívka omdlela a zůstala zaklíněna ve spojnici ramen stožáru. Při následném snášení ze stožáru vysokého napětí přišla dívka k vědomí a díky nekoordinovanému pohybu zachránci vyklouzla z náručí a začala padat k zemi, kde ji druhý přivolaný zachránce chytil do náručí. Díky pohotovému zásahu přivolaných zachránců dívka utrpěla pouze jednu zlomeninu horní končetiny.

Obdobný případ se stal dne 7. 1. 2007. V 13 hod 55 min došlo v katastru obce Třemošnice k pádu nezletilé dívky ze sloupu vedení VN 806. Z neobjasněných důvodů nezletilá dívka lezla na příhradový sloup vedení VN 35 kV, ze kterého spadla (skočila) z výšky cca 5 m. Postižená při dopadu byla při vědomí a sama si přivolala mobilním telefonem lékařskou pomoc. Dívka utrpěla četné zlomeniny. Po prvním ošetření byla postižená odvezena do nemocnice. Následně Policie ČR sdělila, že se jednalo o sázku dívky s přítelem, z jaké výšky je schopna skočit.

Zajímavý případ se rovněž stal v uzavřeném areálu střední školy zemědělství a služeb v Albrechticích, na stožárové čtyřsloupové trafostanici TS 2335, která je v majetku ČEZ Distribuce, a. s. K mimořádné události došlo v době osobního volna, které bylo vyhlášeno vychovatelem školy od 18 hodin do 19:30, kdy skupinka pěti žáků si hrála v areálu školy na schovávanou. Jeden z nich (postižený) bez vědomí ostatních vylezl a vyšplhal po železné a betonové konstrukci stožárové čtyřsloupové trafostanici k transformátoru do výšky cca 6 metrů a v důsledku přiblížení se k živým částem pod napětím mezi fázi L1 a L2 VN byl zasažen el. výbojem. Po zásahu byl odmrštěn a spadl z výšky cca 6 metrů na zem (travnatý měkký terén). Jeden z žáků, který viděl záblesk a po té pád „něčeho“ (domníval se, že šlo o kočku) z konstrukce trafostanice, přiběhnul k trafostanici, kde viděl ležet spolužáka. Postižený žák byl při vědomí a vykazoval známky šoku. Dále k místu události přiběhli i ostatní žáci, kteří se následně snažili postiženému pomoci a oznámili toto událost vychovateli. Ten okamžitě přivolal rychlou první pomoc. Po poskytnutí odborné lékařské pomoci byl postižený žák převezen rychlou zdravotní službou do nemocnice v Krnově a po té hospitalizován na popáleninovém centru v Ostravě–Porubě. Dle sdělení ředitelky školy, která je ve spojení s matkou žáka, bylo zjištěno, že žák utrpěl hluboké popáleniny na 3,5 % povrchu týlové zadní části těla.

Ohledáním místa události a kontrolou dokumentace vedené k TS 2335 bylo zjištěno, že dané zařízení bylo provozováno v souladu s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ochrana živých částí pod napětím polohou proti úrazu el. proudem, umístění bezpečnostních tabulek, spolehlivé uzamčení prostoru části rozvaděče NN proti vstupu cizích osob ...), včetně provádění prohlídek, kontrol, zkoušek a revizí dle Řádu preventivní údržby. Poslední prohlídka TS 2335 je zaznamenána dne 16. 2. 2007 s výsledkem bez závad a konstatováním, že el. zařízení je schopno bezpečného spolehlivého provozu.Další skupinou jsou úrazy elektrickým proudem malých dětí, kteří často doplácí na svojí přirozenou dětskou zvídavost. Jedná se zejména o úrazy horních končetin v důsledku dotyku s živými částmi pod napětím v násilně poškozených rozvodných zařízení, které jsou předmětem krádeže elektrické energie nebo vandalství. Toto se týká zejména odlehlých oblastí, které obývají bezdomovci či nepřizpůsobiví spoluobčané. Značný podíl na tomto stavu má i výchova jak v rodině, tak i ve školách. Posledním příkladem jsou dva případy úrazu popálením dvou děvčátek (šest a dvanáct let) v západních a středních Čechách. V obou případech došlo k zásahu elektrickým proudem na prstech horních končetin při manipulaci v násilně otevřených a nezabezpečených hlavních domovních skříní distribučního rozvodu NN.
Příklady násilného poškození rozvodných zařízení – HDS

 

Materiál pro učitele vhodný k vytištění: bezpecene_s_elektrinou.pdf

Článek byl zveřejněn s laskavým svolením Ing. Marie Dufkové a ČEZ a. s.

Doporučit článek

Od:
Komu:
Antispam: